BREAST EXAM

Vietnamese Resettlement Association, INC. (VRA)
6131 Willston Drive, Room # 6, Falls Church VA 22044
Phone: (703) 532-3716 – Fax: (703) 532-3525 – hoinguoiviet1@gmail.com

BREAST EXAM
by Dr. Camvan Ton or Dr. Kim D. Nguyen

FREE OF CHARGE

SCREENING MAMMOGRAM
at Fairfax Radiological Consultants

For women with low income, no insurance,
and Virginia residence.

Please contact VRA for appointment
(703) 532-3716

*Funded by Fairfax County

COVID-19

Office open. No more restrictions due to Covid-19.

We gratefully service you by phone: (703) 532-3716

Covid-19 Tiếng Việt

Số điện thoại của Hội Người Việt là:

703-532-3716

Rất cám ơn sự hợp tác của quí vị.

KIỂM TRA VÚ

6131 Willston Drive, Room # 6, Falls Church VA 22044
Phone: (703) 532-3716 – Fax: (703) 532-3525 – hoinguoiviet1@gmail.com

KIỂM TRA VÚ (Breast Exam)
do Bs. Tôn Cẩm Vân hoặc Bs. Nguyễn D. Kim phụ trách

MIỄN PHÍ

CHỤP QUANG TUYẾN VÚ (Screening Mammogram)
tại Fairfax Radiological Consultants

Điều kiện: Phụ nữ không có bảo hiểm,
hay bảo hiểm không trả cho khám nghiệm trên,
có lợi tức thấp và sinh sống ở Virginia

Liên lạc đến Hội Người Việt (VRA) để lấy hẹn
khám từng cá nhân
(703) 532-3716

Được tài trợ bởi Quận Fairfax