Covid-19 Tiếng Việt

XIN LƯU Ý

Theo chỉ thị từ các quan chức Y Tế Địa Phương và CDC:
Trong việc phòng ngừa sự lây lan của bệnh cúm Corona (Covid-19)
Xin gọi điên thoại vô Hội nếu cần Hội giúp đỡ về các giấy tờ của quý vị,
Số điện thoại của Hội Người Việt là:

703-532-3716

Rất cám ơn sự hợp tác của quí vị.

KIỂM TRA VÚ

6131 Willston Drive, Room # 6, Falls Church VA 22044
Phone: (703) 532-3716 – Fax: (703) 532-3525 – hoinguoiviet1@gmail.com

KIỂM TRA VÚ (Breast Exam)
do Bs. Tôn Cẩm Vân hoặc Bs. Nguyễn D. Kim phụ trách

MIỄN PHÍ

CHỤP QUANG TUYẾN VÚ (Screening Mammogram)
tại Fairfax Radiological Consultants

Điều kiện: Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên
không có bảo hiểm,
hay bảo hiểm không trả cho khám nghiệm trên,
có lợi tức thấp và sinh sống ở Virginia

Liên lạc đến Hội Người Việt (VRA) để lấy hẹn
khám từng cá nhân
(703) 532-3716

Được tài trợ bởi Quận Fairfax