Covid-19 Tiếng Việt

XIN LƯU Ý

Theo chỉ thị từ các quan chức Y Tế Địa Phương và CDC:
Trong việc phòng ngừa sự lây lan của bệnh cúm Corona (Covid-19)
Xin gọi điên thoại vô Hội nếu cần Hội giúp đỡ về các giấy tờ của quý vị,
Số điện thoại của Hội Người Việt là:

703-532-3716

Rất cám ơn sự hợp tác của quí vị.